Palvelut

Pitkäjärvi – Erityisen huolenpidon yksikkö

Pitkäjärvi on 6-paikkainen erityisen huolenpidon yksikkö, jonka kohderyhmänä ovat 12–17- vuotiaat erityisen huolenpidon päätöksen saaneet nuoret. Pitkäjärven yksikkö tarjoaa nykyvaatimukset täyttävää, modernia ja laadukasta erityisen huolenpidon (EHO) palvelua lastensuojelun haastavimmassa asemassa oleville lapsille, jotka tarvitsevat pysäytyksen haitalliseen toimintaansa. Pitkäjärven toiminnassa toteutetaan systeemistä lastensuojelua, jonka tarkoituksena on kohdata lapsi yksilöllisesti ja hänen tarpeensa huomioiden, jotta kuntoutumisprosessista saadaan mahdollisimman sujuva ja tarkoituksenmukainen.

Pitkäjärvellä työskentelee 16 kasvatushenkilökuntaan kuuluvaa alan ammattilaista henkilöstömitoituksen ollessa 2,67, joten arki on huomattavan vahvasti resursoitu. Arjen erityisen vahvalla resurssoinnilla pystytään turvaamaan haastavien nuorten asianmukainen yksilöllinen hoiva ja huolenpito. Moniammatillisen henkilökunnan yhteenlaskettu lastensuojelualan työkokemus on noin 140 vuotta, josta yli 70 vuotta erityisen huolenpidon yksiköistä. Tämän lisäksi henkilökunnalla on noin 40 vuotta työkokemusta psykiatrisesta osastotyöstä.

Pitkäjärven resurssoinnissa korostuu psykiatrinen osaaminen, jolla pystymme vastaamaan riittävän hyvin psyykkisiin pulmiin, kuten itsetuhoisuuteen tai päihteiden aikaansaamaan ongelmakäyttäytymiseen. Yksikön toiminnassa on vahvasti läsnä ratkaisukeskeinen työote, vahva terapeuttinen ja psykiatrinen työorientaatio sekä erityisen vahva vaativan sijaishuollon asiantuntemus.

Pitkäjärven henkilökunnassa on myös kaksi erikseen nimettyä perheiden kanssa työskentelevää työntekijää, joiden työskentelyssä otetaan huomioon vanhempien yksilölliset tarpeet. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota lapsen ja huoltajien väliseen suhteeseen sekä vahvistetaan vanhemmuutta.

Hoito- ja kasvatustyössä korostamme yksilöllistä kohtaamista, empatiaa, vuorovaikutusta, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta. Henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma toimii nuoren hoidon perustana. Toiminta on aina asiakaslähtöistä ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa lapsen edun mukaista toimintaa, joka toteutetaan aina riittävin ammatillisin resurssein.

Tiivis yhteistyö nuorisopsykiatrian erikoislääkärin kanssa mahdollistaa jakson aikana lääkemuutokset turvallisessa ympäristössä. Jakson aikana voidaan myös arvioida psykologisten tutkimusten tarvetta.

Osaaminen ja menetelmät:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • Nepsy (Neuropsykiatriset menetelmät)
 • Interpersoonallinen psykoterapia
 • DKT (Dialektinen Käyttäytymisterapia)
 • Kertaterapia
 • Korjaavat kiintymyssuhteet lapsen ja nuoren kanssa tehtävässä työssä
 • ADHD hoitotyössä
 • Päihdetyö
 • Väkivallan katkaisukoulutus, lyömätön linja
 • ART (Aggression Replacement Training)

Rauhaniemi – Vaativan tason yksikkö

Rauhaniemi on 7-paikkainen erityisen vahvasti resursoitu moderni lastenkoti 12–17-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat laaja-alaista tukea ja moniammatillisia resursseja. Rauhaniemen toiminta-ajatuksena on tuottaa pitkäaikaista vaativaa sijaishuoltoa, jossa EHO-palvelut ovat lastemme käytettävissä. EHO-palveluilla tarkoitetaan moniammatillista apu ja tukea, joka sisältää muun muassa nuorisopsykiatrian erikoislääkärin, psykologin sekä terapeutin tapaamiset lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Rauhaniemen arki on vahvasti resursoitua ja henkilökunnalla on sekä vahvaa psykiatrian erikoisosaamista että lastensuojelun perusosaamista. Osaamista löytyy tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden, autismikirjon häiriöiden sekä kielellisten pulmien ratkaisemiseksi. Yksikössä työskentelee Nepsy-valmentajia sekä tarvittaessa psykologi, joilla on pitkä kokemus erilaisten Nepsy-tutkimusten tekemisestä.

Rauhaniemen henkilökunnalla on lastensuojelun työkokemusta n. 90 vuotta ja psykiatrisen hoitotyön kokemusta lähes 100 vuotta. Yhteensä yksikössä työskentelee 14 henkilötyövuotta kasvatusalan ammattilaisia. Yksikössä on oma luokkatila ja perusopetuksen järjestämisestä vastaa Mikkelin kaupunki. Henkilökuntamme tukee vahvasti lasten koulunkäyntiä ja oppimista. Elämyspedagoginen toiminta ja kasvatus on isona osana arkeamme.

Mikkelin alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet. Tuemme lasta vahvasti harrastusten pariin. Näin voimme pyrkiä ennaltaehkäisemään esimerkiksi laitostumista ja mahdollistamme lapsen integroitumisen paikalliseen ikätasoiseen toimintaan terveellisessä ympäristössä.

Samassa kiinteistössä sijaitsee kaksi täysin varusteltua yksiötä, joissa nuori voi harjoitella itsenäistymistä. Itsenäistymisharjoitteluasunnoissa asumisen tueksi räätälöidään yksilöllisiin tarpeisiin perustuvat suunnitelmat. Asumisen aikana turvataan nuoren riittävä tuki kohti itsenäistä elämää. Omilla sisäänkäynneillä olevista yksiöistä avautuu näkymät Saimaalle.

Osaaminen ja menetelmät:

 • Nepsy (Neuropsykiatriset menetelmät)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • Interpersoonallinen psykoterapia
 • DKT (Dialektinen käyttäytymisterapia)
 • Kertaterapia
 • Päihdetyö
 • Korjaavat kiintymyssuhteet lapsen ja nuoren kanssa tehtävässä työssä
 • ADHD hoitotyössä
 • Väkivallan katkaisukoulutus, lyömätön linja
 • ART (Aggression Replacement Training)

Tukiasunnot

Ehot Oy tuottaa tukiasuntopalveluita Tuulastien toimintayksiköiden alakerrassa kahdessa tukiasuntotoimintaan suunnitellussa yksiössä. Tukiasunnot ovat täysin varusteltuja omilla sisäänkäynneillä olevia asuntoja, joissa nuori voi yksilöllisesti tuettuna harjoitella itsenäistä asumista.